JOWEMAS KVALITETSPOLICY

Jowema AB:s övergripande kvalitetsmål är att tillhandahålla väl fungerande produkter och god service med hög och jämn kvalitetsnivå.
Produkterna och tjänsterna ska uppfylla kundernas krav som framgår av gällande specifikationer eller andra avtalade villkor.

Givetvis följer vi uppsatta normer för Eurocode, europagemensamma dimensioneringsregler för bärverk till byggnader och anläggningar. Våra produkter är också CE-märkta och får därmed säljas i EES-området utan ytterligare krav.

JOWEMAS MARKNADSFÖRDA PRODUKTER OCH TJÄNSTER SKA:

 • Uppfylla önskade, avtalade och utlovade produktegenskaper.
 • Levereras i rätt tid och till överenskomna priser.
 • Uppfylla krav i tillämpliga normer, lagar och förordningar.
 • Uppfylla, i tekniskt hänseende, de krav som kan anses följa av handelsbruk och god sedvänja.
   

VÅR 
MÅLSÄTTNING FÖRVERKLIGAS GENOM ATT:

 • De anställda besitter goda kunskaper inom det egna arbetsområdet och känner ansvar för utfört arbete samt att de förstår och tillämpar Jowema AB:s kvalitetspolicy.
 • De anställda kan identifiera och rapportera problem som rör produkt, process och kvalitetssystem inom det egna arbetsområdet.
 • Utrustningar och lokaler är ändamålsenliga och i gott skick.
 • Organisation, ansvar och befogenheter för företagets olika instanser är fastlagda.
 • Ett system för kvalitetsstyrning enligt EN ISO 9001 är inarbetat i företaget.
 • Kvalitetssystemet ständigt förbättras.

Kontaktuppgifter

JOWEMA
Stansgatan 4
332 23 Anderstorp, Sweden
Tel: +46 371 168 85
Fax: +46 371 181 22
E-post: info@jowema.se

EBIM GRUPPEN

Jowema ingår tillsammans med systerbolagen Joma och Bistål i Ebim-gruppen. Ebim-gruppen strävar efter att vara marknadsledande inom de verksamma sektorerna genom kvalitet, effektivitet och innovation. Nöjda kunder är basen i verksamheten och motiverade anställda den största tillgången.